Privaatsuspoliitika

See Privaatsuspoliitika kirjeldab lähemalt, kuidas ERPLY kogub, kasutab ja avaldab Sinu isiklikke ning ettevõtte andmeid. Ühtlasi kajastab see samuti muudatusi seoses uue Andmekaitse üldmäärusega (GDPR). Selles Privaatsuspoliitikas mõeldakse “ERPLY” all sellist ERPLY osapoolt, kes on sinu andmete vastutavaks või volitatud töötleja.

Privaatsuspoliitika kohaldatavus

See Privaatsuspoliitika kehtib nii ERPLY müügitarkvarale, kaasates samuti ERPLY kassat (kollektiivselt “Teenused”), Erply.com ja teistele ERPLY veebilehtedele (kollektiivselt “Veebilehed”) ning teistele  suhtlustele ERPLY-ga. Kui Sa ei nõustu järgnevate tingimustega, siis palun ära kasuta Teenuseid, Veebilehti ega ühtegi teist ERPLY-ga seonduvat teenust või toodet.

See Privaatsuspoliitika ei rakendu kolmandate osapoolte teenustele ega tarkvarale, mis võivad olla integreeritud ERPLY platvormiga (“Kolmanda Osapoole Teenused”), või muud kolmanda osapoole tooted, teenused või ettevõtted. Lisaks reguleerib eraldi leping Teenuste tarnet, ligipääsu ja kasutust (“Kasutaja Leping”) või muud sisu, mida sisestatakse Teenusesse läbi kasutajate (“Kliendi Andmed”). Ettevõte (näiteks sinu töötaja või muu osapool või isik), kes on sõlminud Kliendi Lepingu (“Klient”) kontrollib enda töökeskkonda ERPLYs (“Töökeskkond”) ja seotud Kliendi Andmeid. Kui Sul on mingeid küsimusi Töökeskkonna seadistamisest või privaatsuse praktikast antud Töökoeskkonnas, palun kontakteeru Kliendiga, kelle Töökeskkonda kasutad.

Teabe kogumine ja saamine

ERPLY võib koguda ja saada Kliendi Andmeid, muud teavet ja andmeid (“Muu Informatsioon”) erinevatel viisidel. Kui sa külastad või kasutad Veebilehti või Teenuseid, siis me kogume ja töötleme Sinu kohta erinevat tüüpi informatsiooni:

Üldiselt ei ole keegi seadusega või lepinguliselt kohustatud esitama Kliendi Andmeid või Muus Informatsiooni (kollektiivselt “Informatsioon”). Kuid siiski, osa Informatsiooni kogutakse automaatselt ja kui mõnda Informatsiooni, näiteks Töökeskkonna andmeid, ei võimaldata, siis me ei pruugi olla võimelised Teenuseid pakkuma. Veel enam, osa Informatsiooni võib erineda tulenevalt ERPLY ja Kliendi vahelisest lepingutest ja lisalahendustest ning seega antud töötlusega seotud nimekiri võib olla erinev. ERPLY ei ole kohustatud teadma, mis andmeid Klient Teenustesse ja Veebilehtedesse sisestad ning Klient on 100% enda andmete omanik, seega Vastutav Töötleja enda andmetele ja on kohustatud jälgima kehtivat Andmekaitse seadust.

Lingid teistele veebilehtedele

Meie Veebilehed ja Teenused võivad aeg-ajalt sisaldada linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Kui sa järgid  selliseid linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, siis palun märgi, et nendel veebilehtedel on enda privaatsuspoliitika ja meie ei võta vastutust nende praktikate eest. Palun kontrolli nende poliitikaid enne, kui sisestad enda isikuandmeid sellistel veebilehtedel.

Vanusepiirangud

Kuni kehtiva seaduse ulatuses ei luba ERPLY kasutada oma Teenuseid ja Veebilehti kellelgil, kellel on vanust vähem kui 16 eluaastat. Kui sa saad teada, et keegi noorem kui 16-aastane on ebaseaduslikult jaganud meile isikuandmeid, palun kontakteeru meiega ja me rakendame vastavaid samme sellise informatsiooni kustutamiseks. Kliendi Andmete sisestamisel, kus andmesubjektid on nooremad kui 16 eluaastat, on keelatud sisestada andmeid ilma lapsevanema või hooldaja seadusliku loata.

Kuidas me kasutame Informatsiooni?

Kliendi Andmeid kasutatakse ERPLY poolt vastavalt Kliendi juhistele, kaasa arvatud Kliendi Lepingus kirjeldatud tingimustel ja Kliendi-poolsel Teenuse kasutamisel, ja vastavalt kehtivale Andmekaitse seadusele. ERPLY on Kliendi Andmete volitatud tööltja ja Klient on vastutav töötleja.

ERPLY kasutab meie Teenuste, Veebilehtede ja äritegevuse raames meie seaduslike huvide edendamiseks Muud Informatsiooni. Täpsemalt kasutab ERPLY muud teavet:

Kui teave on agregeeritud või anonümiseeritud, nii et seda ei saa enam mõistlikult seostada identifitseeritava või tuvastatud füüsilise isikuga, võib ERPLY seda kasutada mis tahes eesmärgil. Kui informatsioon on seotud kindlaksmääratud või tuvastatava füüsilise isikuga ja seda kaitstakse vastavalt kohaldatavale andmekaitseseadusele, käsitletakse seda käesolevas privaatsuspoliitikas kui “Isikuandmeid“.

Andmete säilitamine

ERPLY säilitab Kliendi Andmeid vastavalt Kliendi juhistele, Kliendi Lepingule, Kliendi-poolsele Teenuse kasutusele ja vastavalt kehtiva andmekaitseseaduse nõuetele. Kliendi Andmete kustutamine või muu Teenuse kasutamine Kliendi poolt võib lõppeda Muu Informatsiooni kustutamisega või anonümiseerimisega. Paremaks ülevaateks palun kontakteeru Kliendiga või ERPLY klienditoega. ERPLY võib hoiustada Muud Informatsiooni Sinu kohta nii pikalt kui on vajalik siin dokumendis kirjeldatud eesmärkide täitmiseks. See võib tähendada Muu Informatsiooni hoiustamist kindlaks perioodiks pärast konto deaktiveerimist, et täita õigustatud ärihuvidest tulenevaid eesmärke, viia läbi auditeid, kohustuse täitmiseks, lahendada vaidlusi või jõustada muid lepingust tulenevat sisu.

Kuidas me jagame ja avalikustame teavet?

Selles jaotises kirjeldatakse, kuidas ERPLY võib jagada ja avalikustada Informatsiooni. Kliendid määravad oma Informatsiooni jagamise ja avalikustamise poliitikad ja tavad ning ERPLY ei kontrolli seda, kuidas nemad või teised kolmandad osapooled otsustavad Informatsiooni jagamist või avalikustamist.

Turvalisus

ERPLY võtab andmete tuvalisust väga tõsiselt. Me teeme kõvasti tööd, et kaitsta Sinu poolt antavat Muud Informatsiooni hävimise, väärkasutuse ja volitamata ligipääsu või avaldamise eest. Need meetmed võtavad arvesse Muu Informatsiooni sensitiivsust ja turvalahenduste iseärasusi. ERPLY on allkirjastanud konfidentsiaalsuslepped meie personaliga ja neile pakutakse pidevalt koolitusi nii värbamisel kui ka jooksvalt edaspidi. ERPLY rakendab Teie andmete liigutamisel ainult turvalisi andme protokolle ja andmeid hoiustatakse serverites, mis kuuluvad täielikult ERPLY-le. Serveripark, mis hoiustab meie servereid, omab mitmeid sertifikaate, sealhulgas samuti ISO 27001  standardile vastavust. Et õppida rohkem meie meetmetest ja poliitikast seoses turvalisuse ja konfidentsiaalsusega, palun vaata meie Turvalisuspoliitikat. Tulenevalt suhtluse laadist ja tehnoloogiatest, ei saa ERPLY garanteerida, et liikuvuses Informatsioon läbi Interneti või mil ta on hoiustatud meie süsteemides või muul viisil meie käes, oleks täielikult turvatud teiste osapoolte sekkumisel.

Kui kaua me hoiame Sinu Andmeid?

Me hoiustame sinu isikuandmeid seni kuni Sa oled ERPLY Teenuste Klient, ja kuni kümme (10) aastat peale Kliendiks või Kasutajaks olemise lõpetamist. Kui Sa ei ole kunagi olnud Klient või registreeritud Kasutaja ERPLY-s, kuid oled andnud nõusoleku otseturundusele või muule sarnasele ERPLY eesmärgile, siis me võime hoiustada Sinu andmeid seni, kuni meil on Sinu aktiivne nõusolek. Me jätame endale õiguse hoiustada ja kustutada Sinu andmeid varem või hiljem võrreldes siin kirjeldatule, kui see on nõutud kohaldatava seaduse või määruse kohaselt ning juhul, kui tekib vajadus enda kaitseks või muuks juriidiliseks nõudeks.

Sinu õigused

ERPLY on pühendunud tagama Sinu andmetele Sinu kontrolli ja töötlemise läbinähtavust. All on kokkuvõte Sinu õigustest ja lisanduvatest pühendumustest ERPLY poolt. Sa võid rakendada enda selliseid õigusi kontakteerudes e-kirja teel aadressil dpo(@)erply.com. ERPLY töötleb ainult nõudeid isikutelt, kes on otse seotud ERPLY Teenustega ehk töötleb ainult nõudeid isikutelt, kelle osas on ERPLY Vastutav Töötleja. See on Sinu kohustus tagada enda andmete ajakohasus.

Juurdepääsuõigus. Võite taotleda koopiat isikuandmetest, mida me Teie kohta hoiame.

Õigus Kustutamisele (“Õigus olla Unustatud”). Teil on õigus taotleda Teie isikuandmete kustutamist teatud tingimustel, sealhulgas:

Õigus Piirata Töötlemist. Sa võid paluda meil piirata isikuandmete töötlemist kui:

Me võime jätkata Sinu andmete kasutamist:

Õigus andmete koopiale. Kui Sa oled andnud meile enda isikuandmeid, siis Sul on õigus nõuda neid andmeid tagasi struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis ning nõuda nende andmete edastamist kolmanda osapoole vastutavale töötlejale kui:

Õigus Esitada Vastuväiteid. Sul on õigus esitada meie töötlemisele vastuväiteid nendel juhtudel, kus me töötleme Sinu andmeid õigustatud huvi järgi. Sellisel juhul me lõpetame Sinu andmete töötlemise, kui me ei suuda näidata, et meie õigustatud huvi on kaalukam ja Sinu huvisid ületavad. Sul on samuti õigus esitada vastuväiteid otseturunduslikele töötluse eesmärkidele.

Kui sa ei soovi saada infokirju, teavitusi või muud kommunikatsiooni ja/või teenuseid ERPLY-lt, siis ära nõustu registreerimisel ühegi sellise suhtluse viisi või teenusega. ERPLY kasutab ainult kahte tüüpi töötlemise eesmärke, millest esimene on nõutud, et saaksime pakkuda Kliendile Teenuseid ja sellisest nõusolekust saab lahti öelda ainult juhul, kui Kliendi ja ERPLY vaheline Leping kaotab kehtivuse või lõpetatakse. Kui Klient on andnud nõusoleku otseturunduslikule eesmärgile, siis Kliendile on antud võimalus lõpetada tulevase suhtluse saamist ERPLY-lt e-kirja teel. Selleks peab järgima protsessi või juhiseid, mis on kaasatud selliste e-kirjade lõpus.

Automatiseeritud Otsuste Tegemine. ERPLY-s ei ole meie standardsetes Teenustes sellist funktsionaalsust ja me ei kasuta meie äris ega teistes protsessides automatiseeritud otsuste tegemist. Kui ükskõik milline meie Klient sooritab sellist otsuse tegemist, peaks Andmesubjekt sellisel juhul kontakteeruma Kliendiga.

Õigus Kaevata. Sul on õigus esitada kaebus Järelevalveasutusele Sinuga elukohaga, töökohaga või kaebusega seitud liikmesriigis, kui Sulle ei meeldi kuidas me töötleme Sinu isikuandmeid. Me vastame sellistele nõuetele kirjalikult või suuliselt, kui sellekohaselt on palutud, niipea kui võimalik ja igal juhul kunagi mitte kauem kui 1 kuu. Antud taotluse täitmise periood võib pikeneda järgmise 2 kuu võrra tulenevalt taotluse laadist ja asjaoludest. Sellisel juhul me informeerime Sind 1 kuu jooksul alates taotluse kätte saamisest. Me võime nõuda isikut tõendavaid materjale, et töödelda selliseid taotlusi. Kõik sellised nõuded tuleks saata aadressile dpo(@)erply.com.

Rahvusvahelised andmeedastused

ERPLY hoiab kõikide Euroopa Klientide andmeid ainult EU serveriparkides. ERPLY võib edastada Sinu Isikuandmeid teistesse riikidesse, mis ei pruugi olla sama Sinu elukoha riigiga. Me rakendame järgmisi turvameetmeid, kui ERPLY edastab EL-ist või Šveitsist pärit Isikuandmeid kolmandatesse riikidesse, mis ise ei taga nõutavat andmekaitse standardit andmekaitse seaduse kohaselt:

Vastutava Töötleja ja Volitatud Töötleja identifitseerimine

Teatud jurisdiktsioonides kehtivad andmekaitseseadused, milles võivad erineda “vastutava töötleja” ja “volitatud töötleja” tähendused. Üldiselt on Klient enda andmete vastutav töötleja. Üldiselt on ERPLY Kliendi andmete volitatud töötleja ja Muu Informatsiooni vastutav töötleja. Erinevad ERPLY osapooled pakuvad Teenuseid erinevates maailma paikades.

Küpsised

Muuda küpsiste seadeid

Küpsised on väikesed tekstifailid, mille me saadame Teie arvutisse või mobiilseadmesse. Need on Teie konto või brauseri jaoks unikaalsed. Sessioonipõhised küpsised kestavad ainult siis, kui teie brauser on avatud ja kustutatakse brauseri sulgemisel automaatselt. Püsivad küpsised kestavad Teie seadmes või brauseris kustutamiseni või kuni need aeguvad. ERPLY kasutab nii sessioonipõhiseid kui ka püsivaid küpsiseid, millest mõned võivad olla kolmandate osapoolte küpsised.

Et saada teada rohkem küpsistest, palun külasta seda lehte.

Kuidas ERPLY kasutab küpsiseid?

Mõned küpsised on seotud Teie kontoga ja isikuandmetega, et meeles pidada, et olete sisse loginud ja teised küpsised ei ole Teie kontoga seotud, kuid need on ainulaadsed ja võimaldavad meil analüüse ja kohandamist läbi viia, sealhulgas teisteks sarnasteks asjadeks. Küpsiseid saab kasutada, et Teid ära tunda, kui külastad Veebilehte või kasutad meie Teenuseid, mäletada teie eelistusi ja anda kohandatud kogemust, mis vastavad Teie seadistusele. Küpsised muudavad üldiselt Teenuste kasutuse kiiremaks ja turvalisemaks.

Kasutuse kategooria
Kirjeldus
AutentimineNeed küpsised aitavad meil näidata teile õiget teavet ja teie kogemust isikupärastada.
TurvalisusMõned küpsised võimaldavad ja toetavad turvafunktsioone ja pahatahtlikku tegevuse avastamist.
Eelistused, funktsioonid ja teenusedKüpsised võivad meile öelda, millist keet eelistatakse, suhtluse eeldusi, funktsioone, teadmisi ja muud kohandatud sisu.
Kvaliteet, Analüüs ja UuringudMõned küpsised ütlevad meile, kuidas meie Veebilehed ja Teenused toimivad. Samuti kasutame küpsiseid, et mõista, täiustada ja uurida tooteid, funktsioone ja teenuseid, sh logide ja märkmete loomist, kui kasutate meie Veebilehti ja Teenustelid.
TurundusMe võime kasutada küpsiseid, et viia läbi meie turunduskampaaniaid, jälgida nende toimivust ja aidata meil tõhusamalt kasutajatele turustada, millest meie ja meie partnerid usuvad, et võiksite olla huvitatud. Samamoodi võivad meie partnerid kasutada küpsiseid, et anda meile teavet nende suhtlemise kohta nende Teenustega, kuid nende kolmandate osapoolte küpsiste kasutamine sõltub teenusepakkuja poliitikast.

Erply küpsised

Küpsise nimi
Küpsise eesmärk
Aegub
Cookie preferences: gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]Küpsise eelistused on varutud talletamaks külastaja valikuid peamise küpsise bänneris. See tähendab, et küpsise bännerit on võimalik tulevikus veebilehekülge uuesti külastades väiksemaks teha.Üks aasta
Cloudflare: _cfduid, _cfduidMääratud Cloudflare teenuse poolt. Teenust kasutatakse, et parandada veebilehekülje kiirust ja tõhusat toimimist. See teenus ei salvesta ühtegi personaalset informatsiooni.6 kuud
Google reCAPTCHA
CONSENTGoogle poolt kasutatav, et seadistada küpsiste nõusolekut.20 aastat
NIDUnikaalne ID, mida kasutatakse, et mäletada teie eelistusi.6 kuud
SIDCCTurvalisuse küpsis kaitsmaks kasutajate andmeid volitamata ligipääsu eest.3 kuud
SSIDGoogle poolt kasutatav, et talletada kasutaja eelistusi ja informatsiooni.2 aastat
1P_JARGoogle poolt kasutatav, et talletada kasutaja eelistusi ja informatsiooni.1 kuu
1P_JARGoogle poolt kasutatav, et talletada kasutaja eelistusi ja informatsiooni.1 kuu
APISIDGoogle poolt kasutatav, et talletada kasutaja eelistusi ja informatsiooni.2 aastat
HSIDGoogle poolt kasutatav, et talletada kasutaja eelistusi ja informatsiooni.2 aastat
SAPISIDGoogle poolt kasutatav, et talletada kasutaja eelistusi ja informatsiooni.2 aastat
Google Analytics: Google’s privaatsuspoliitika _gat_gtag, _gat, _gid, _ga Loobu Google Analytics-istGoogle Analytics on veebilehekülje analüütika teenus, mida pakub Google, Inc. (“Google”), aitamaks meil näha, kuidas meie veebilehekülge kasutatakse. Andmed, mida Google Analytics kogub kasutatakse Erply veebilehekülje külastamise tiheduse ja ülesleidmise analüüsimiseks. Lisaks ka selleks, milliseid lehekülgi kõige tihedamalt külastatakse. Informatsiooni kasutatakse, et luua üldpilt veebilehekülje kasutusest ning see anonümiseeritakse enne töötlemist. Lisaks ei ole see seotud ühegi teise informatsiooniga, mida talletame teie kohta.Kõige kauemini säiliv küpsis aegub pärast 2 aastat sinu viimasest veebilehekülje külastus korrast.
Chatlio: Chatlio Privaatsuspoliitika chatlio_at, chatlio_rt, chatlio_uuidChatlio küpsis kasutajatoe vestlustoa jaoks. 
Kuidas loobuda küpsistest?

Mõnes brauseris on võimalik Teil seadistada küpsistele eraldi reegleid ja neid hallata. See tähendab, et võite keelata küpsised Veebisaitidelt, mida te ei usalda. Kui piirate Veebisaitide ja rakenduste suutlikkust küpsiste salvestamisel, võite halvendada oma kasutajakogemust, piirata kohandatud kogemuse saamist ja kaotada Teenuste kättesaadavus täielikult. Brauseri tootjad pakuvad oma toodetes küpsiste haldamisega seotud abi. Selline teave on kättesaadav aadressitel:

Teiste brauserite kohta leiate vajaliku informatsiooni brauseri tootja poolt pakutavatest dokumentidest. Mõningate küpsiste puhul on võimalik loobuda neist ainult läbi kolmandate osapoolte veebilehtede, näiteks Google Analytics. Mobiilplatvormide puhul saate muuta sätteid seadmes endas, et kontrollida, kas näete huvipõhiseid reklaame.

Muutused Sellele Privaatsuspoliitikale

ERPLY võib seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Seadused, eeskirjad ja tööstusharu standardid on arenevad, mis võivad muuta neid muutuseid vajalikuks või võib muutuda meie äritegevus. Me avaldame muudatused sellele lehele ja soovitame Teil privaatsuspoliitikat aeg-ajalt üle vaadata, et olla sellest kursis. Kui te ei nõustu käesoleva privaatsuspoliitika muudatustega, peate lõpetama meie Teenuste kasutamise. Võtke ühendust Kliendiga, kui soovite tema konrolli all olevaid isikuandmeid eemaldama.

Ühenduse võtmine ERPLY-ga

Samuti võite vabalt võtta ühendustERPLY-ga, kui Teil on selle privaatsuspoliitika või ERPLY tavade kohta küsimusi. Võite meiega ühendust võtta aadressil support(@)erply.com inglise keeles, abi(@)erply.com eesti või tuki(@)erply.com Soome klienditoe saamiseks.

Lugege, kuidas jaemüüjad Erplyt kasutavad

Halda tootekataloogi, täida tellimusi ja kontrolli müüki Erplyga

Erply PIM