Teenusetingimused

Mõisted

1. Käesolevas Lepingus kasutatud suure algustähega algavad terminid omavad järgnevat tähendust:

“Leping” – käesolevad teenusetingimused (mida aeg-ajalt ajakohastatakse), liitumisvormi tingimused ja mis tahes muud Teenusega seotud tingimused, millega Klient Teenuseosutaja ajendusel võib nõustuda.

„Ettevõte“ – osaühing Erply Software, asukohaga Tallinn ja registrikoodiga 11099473.

„Sisu“ – informatsioon (sealhulgas tekst, pildid, heli- ja videomaterjal), funktsionaalsus, tehnilised vahendid, Teenuseosutaja aja- ja töökulu ning Teenuse kättesaadavuse tagamine Teenuseosutaja poolt.

„Klient“ – iga isik või üksus, kellele Teenust osutatakse.

“Lõppkasutaja” – iga füüsiline isik, kellele Klient annab loa või tagab juurdepääsu Teenuse kasutamiseks.

„Intellektuaalne omand“ – kõik olemasolevad ja tulevased kaubamärgid, teenusemärgid, domeeninimed ja ärinimed, kõik õigused, mis on seotud leiutiste, disaini, andmebaaside ja ärisaladuse alla kuuluva informatsiooniga (sealhulgas ja ilma piiranguteta mis tahes äriteave ja oskusteave), autoriõigused, isiklikud õigused ja kõik muud varad ja hüved, mida tavaliselt loetakse intellektuaalse omandi alla kuuluvaks, hoolimata sellest, kas need on registreeritud või mitte.

„Osapool“ – üldine termin, mis tähistab nii Klienti kui Teenuseosutajat.

„Registreerimisandmed“ – informatsioon, mille Klient edastab Teenusega liitumisel, Pakettide osas muudatuste taotlemisel või Teenuse kaudu vormide täitmisel, sealhulgas Kliendi täisnimi või ärinimi, registreerimise/äriühingu/faili/ettevõtte või isikukood (või selle ekvivalent), alaline elukoht, aadress, e-posti aadress, telefoninumber ja mis tahes sarnane informatsioon, mida Teenuseosutaja võib mõistlikkuse piires Kliendilt nõuda.

„Teenus“ – võrgupõhine tarkvara teenus (SaaS), millele on tagatud ligipääs käesoleva veebilehe kaudu, Sisu kättesaadavus ja klienditugi.

„Pakett“ – käesolevaga soetatud Sisu/Funktsioonide tase. Sisu on välja toodud erinevate märgiste all (nt „Väikeettevõte“, „Asutamine“, „Jaekaubandus“), millest iga märgis tähistab konkreetset Paketti. Pakettide hinnatase varieerub.

„Liitumisvorm“ – võrgus saadaolev vorm, mille kaudu Klient saab liituda Teenuse kasutajaks või taotleda muudatust Paketis või mis tahes muud liitumise või muudatuse vormid, mida Osapooled võivad eelnimetatud eesmärkidel täita.

„Tarkvara“ – Teenuses sisalduvad äritarkvara rakendused, mis on käesoleval kodulehel kirjeldatud tunnustega, sealhulgas sellised muudatused ja asendused, mille Teenuseosutaja või Ettevõte võivad oma äranägemise järgi aeg-ajalt rakendada.

„Teenuseosutaja“ – Point of Sale Inc, ettevõte, mis on asutatud Delaware’i osariigi seaduste järgi, äritegevuse peamise asukohana Suite 1801, 110 West 49th Street, New York.

„Kasutajakonto“ – Teenuseosutaja majutatud või administreeritud konto, mida pakutakse Kliendile Teenuse kaudu eesmärgiga võimaldada Kliendile Teenuse kasutamine.

2. „Siinkohal“, „käesolevaga“, „sellesse puutuvalt“, „alljärgnevalt“ ja muud taolised väljendid, mida võib Lepingust leida, viitavad käesolevale Lepingule.

3. Käesolev Leping oma praegusel kujul ja kodulehel avaldatud informatsioon, mis puudutab Teenust ja hindu, kujutavad endast Osapoolte vahel sõlmitud lepingut terviklikul kujul ning välistavad kõik muud kokkulepped, korraldused ja arusaamised, mis Osapoolte vahel on eelnevalt selles osas kokku lepitud.

4. Kui peaks tekkima vastuolu või mitmeti mõistetavus käesoleva Lepingu tingimuste ja mis tahes kodulehel avaldatud väite, esituse või muu informatsiooni vahel, loetakse ülimuslikuks Lepingus kirjeldatud tingimused.

Tähtaeg

5. Käesolev Leping hakkab Osapoolte vahel kehtima hetkest, mil Klient on kas Teenusega liitunud, saanud Kasutajakonto või alustanud Teenuse kasutamisega, sõltuvalt sellest, milline tegevus leiab aset esmajärjekorras. Leping on sõlmitud tähtajatult ja mõlemal Osapoolel on õigus Leping käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel lõpetada.

Litsents

6. Tuginedes Kliendi Registreerimisandmetele ja käesolevas dokumendis sätestatud tingimustele, tagab Teenuseosutaja Kliendile ning Klient nõustub piiratud mittevõõrandatava lihtlitsentsiga kasutamaks käesolevat tarkvara ja Pakettidega ettenähtud Sisu.

7. Tarkvara ja Sisu tohib kasutada ainult Teenuse kasutamiseks ettenähtud otstarbel ning perioodil, mil Leping on Osapoolte vahel kehtiv. Klient nõustub, et ta ei oma õigust pääseda Tarkvarale ligi lähtekoodiga või lahtimurtud koodiga või kommentaari kaudu.

8. Lähtudes loovutamise ja all-litsentsimise headest tavadest lepivad Osapooled kokku järgnevas: (i) Kliendil puudub õigus all-litsentsida või loovutada käesoleva Lepingu hüvesid või kohustusi (kas osaliselt või terviklikult) ning Klient ei võimalda Tarkvaral ega ühelgi muul Teenuse osal saada mis tahes maksustamise, kinnipidamisõiguse või koormatise osaks ilma Teenuseosutaja eelneva selgesõnalise nõusolekuta; Teenuseosutaja võib all-litsentsida, loovutada, maksustada või mõnel muul moel oma õigustest ja kohustustest Kliendi ees loobuda eeldusel, et ta teatab sellest Kliendile mõistliku aja ette.

9. Teenuseosutaja majutab Tarkvara isiklikes või renditud serverites.

Teenus

10. Teenuseosutaja tagab Lepingu vältel äriliselt mõistlike jõupingutustega Kliendile Teenuse vastavalt Kliendi Paketile.

11. Klient nõustub, et (i) Teenus ei ole kavandatud vastama tema individuaalsetele nõuetele; (ii) Teenuses võib aeg-ajalt esineda tehnilisi või muid probleeme ja teenus ei pruugi tingimata katkematult või ilma vigadeta töötada; (iii) Teenus ei ole rikkekindel ja ei ole mõeldud kasutamiseks ohtlikku laadi tegevusteks, nagu (näiteks) „peamiste ohuallikatega“ seotud tegevused, liiklusjuhtimine või elutagamissüsteemid, ohtlike ainete käitlemiseks või muudeks tegevusteks, mille puhul Teenuse rike võib viia surma, kehavigastuse või keskkonna kahjuni.

12. Teenuseosutaja on kohustunud tagama suurepärast kasutajatuge ning püüab vastata enamikele klienditoe küsimustele mõne tunni jooksul. Sealjuures Teenuseosutaja ei taga kindlat aega, mille jooksul tuge antakse.

13. Teenust (sealhulgas Tarkvara ja Sisu) tagatakse olemasoleval ja saadavaloleval kujul.

14. Klient valib ja kasutab Teenust omal vastutusel ning Klient ja Lõppkasutaja vastutavad informatsiooni, programmide või muude objektidega kokkupuutumise, alla- ja üleslaadimise, ülekandmise ja omamise eest, milleni nad Teenuse kaudu või tõttu jõuavad.

15. Teenuseosutaja ega Ettevõte ei ole kohustatud täiendama, muutma või asendama mis tahes Teenuse osa või jätkama selle arendamisega või andma välja uusi versioone.

Tasumine

16. Klient kinnitab, et Paketiga liitumisel nõustub ta nende tasude, hindade ja arveldusperioodidega nagu on (i) liitumise ajal kodulehel kirjeldatud (ii) aeg-ajalt vastavalt Lepingu tingimustele ajakohastatud.

17. Kui liitumise ajal ei ole teisiti kokku lepitud, siis on Kliendi arveldusperiood 30 päeva, alates vahetult vastava Paketiga liitumisele järgnenud päeval või kui Kliendile on tagatud tasuta prooviperiood, siis vahetult prooviperioodi lõpule järgnenud päeval.

18. Teenuseosutaja võib täiendada või muul moel muuta Teenust lisatasude eest ja võib 30 päeva etteteatamise ajaga muuta Kliendi Paketile kohaldatavaid tasusid, hindasid ja arveldusperioodi. Juhul kui Klient ei nõustu vastavate muudatustega, jääb talle õigus vastava Paketi tellimusest loobuda, lõpetades Teenuse kasutamine.

19. Teenuse eest tasutakse enne iga arveldusperioodi algust ette ning makse teostatakse kas pangaülekandega, krediitkaardiga või võimaluse korral ACH ülekandega. Klient nõustub, et hilinenud makse võib tingida Teenuse peatamise või Lepingu lõpetamise.

20. Kui Klient peaks enne käimasolevat makseperioodi Paketist loobuma, Paketti muutma või Lepingu lõpetama, siis Kliendile ei hüvitata ühtegi selle makseperioodi alla kuuluvat makset.

21. Ettemaks tulevaste makseperioodide eest ei kuulu hüvitamisele.

22. Kõik tasud ja hinnad on ilma käibemaksu, müügimaksu ja muude koormisteta. Klient vastutab ainuisiklikult kõikide maksude ja muude koormiste eest, mida võidakse Teenuse ostmisel või kasutamisel kohaldada.

Kliendi kohustused

23. Klient peab olema isik (kas füüsiline või juriidiline) või õigusvõimeline üksus.

24. Kõik Kliendi edastatud Registreerimisandmed peavad olema tõesed, täpsed, ajakohased ning Klient nõustub koheselt parandama mis tahes Registreerimisandmeid, mis vananevad või muutuvad ebakorrektseteks. Teenuseosutaja võib, kuid ei ole kohustatud kontrollima Kliendi Registreerimisandmeid ja võib toetuda neile andmetele ilma neid kontrollimata.

25. Klient peab lähtuma kõikidest seadustest, määrustest ja korraldustest, mis on Kliendile Teenuse kasutamisel kohaldatavad.

26.Klient kinnitab ja tagab Teenuseosutajale, Ettevõtte huvisid silmas pidades, et Klient omab õigust kogu informatsioonile (sealhulgas tekst, pildid, audiovisuaalne materjal ja muu sisu), mida ta Teenuse kaudu üles laadib, edastab või hoiustab.

27. Klient tagab, et ta ise ja et tema Lõppkasutajad ei kasuta Teenust pealesunnitud teabe edastamiseks või kahjulike koodide, pahavara või ebaseadusliku sisuga materjalide üleslaadimiseks, edastamiseks, saatmiseks, jooksutamiseks või ladustamiseks.

28. Mis tahes Kliendi materjal, mis läheb vastuollu käesoleva Lepingu sätetega, võidakse eemaldada, keelata ja/või hävitada Teenuseosutaja või Ettevõtte poolt nende äranägemise järgi ilma hoiatuse või etteteatamisega.

29. Ilma Kliendi seadusjärgseid kohustusi välistamata või piiramata, kinnitab Klient Teenuseosutajale, Ettevõtte huvisid silmas pidades, et Klient ise ei ürita ega luba oma Lõppkasutajatel üritada (i) muuta, paljundada või valmistada tuletatud teoseid, või dekompileerida, pöördtransleerida või mis tahes muul moel püüda Tarkvarast või Teenuse muust osast selle lähtekoodi tuletada; (ii) eemaldada, muuta, peita või varjata mis tahes autoriõiguse märget, kaubamärki või muud omandiõiguse märget, mis on Teenuse külge kinnitatud, selles avaldub või on muul moel Teenusega seotud; (iii) luua või üritada luua mis tahes toodet või teenust, mis on Teenusega sarnane või sellega muul moel konkureeriv või mida Teenuseosutaja või Ettevõtte kavandab luua, tagada või heaks kiita; (iv) liituda Teenusega või muuta Kliendi liitumist automatiseeritud vahenditega.

Esindaja kohustused

30. Iga isik, kes liitub Kliendi eest Teenusega või esindab Klienti muul moel Lepinguga liitumisel, tagab isiklikult Teenuseosutajale, et ta on volitatud Klienti esindama ja et Kliendiga sõlmitud Leping on siduv.

31. Iga taoline esindaja tagab käesolevaga Teenuseosutajale ja Teenuseosutaja kinnitab, et kui käesolev Leping osutub kehtetuks esindaja puudulike volituste tõttu või kui selgub, et esindaja on sõlminud käesoleva Lepingu olematu Kliendiga, siis loetakse, et esindaja sõlmis Lepingu enda nimel ning Leping hakkab kehtima (alguses) Teenuseosutaja ja vastava esindaja vahel.

Kasutajakonto, kasutajanimi ja parool

32. Klient on ainuisikuliselt ja täielikult vastutav tema Kasutajakontoga teostatud toimingute eest ning peab viivitamatult Teenuseosutajat teavitama oma Kasutajakonto turvalisuse rikkumisest või loata kasutamisest.

33. Osapooled nõustuvad, et seoses Kliendi kasutajanime ja parooliga vastutab Klient (i) oma kasutajanime ja parooli salajas hoidmise eest, (ii) mis tahes ja kõigi tegevuste eest, mida viivad läbi isikud, kellele Klient annab ligipääsu või kes muul moel kasutavad tema kasutajanime ja parooli ja (iii) mis tahes ja kõigi kasutajanime ja parooli kasutamise või kuritarvitamise tagajärgede eest.

34. Teenuseosutaja ega Ettevõte ei vastuta mis tahes kaotuse, kahju või muu tagajärje eest, mille on põhjustanud Kliendi Kasutajakonto kasutajanime ja parooli kasutamine kõrvalise isiku poolt.

Intellektuaalne omand ja varalised õigused

35. Klient on teadlik, et kogu Teenusega seotud Intellektuaalne omand kuulub Ettevõttele. Klient ei omanda mingit õigust, voli või huvi eelpool nimetatud Intellektuaalse omandi üle või üldiselt Teenuse üle, välja arvatud piiratud kasutusõigus, mis on selgesõnaliselt käesolevas Lepingus sätestatud. Mis tahes muud õigused, mis ei ole siinkohal selgesõnaliselt sätestatud, loetakse kehtetuks.

36. Lepingu sõlmimist, Lepingu sätteid ega mis tahes Lepingus toodud Osapoolte kohustuste rikkumist ei saa tõlgendada nõnda, et see annaks Kliendile õiguse omada või omandada varalist õigust (sh. väärtpaberiõigus, pandiõigus või mis tahes pantimisõigus) Teenuseosutajale või Ettevõttele kuuluvate esemete või varade üle.

37. Teenuseosutaja suhtub lugupidavalt teiste Intellektuaalsesse omandisse ning võib asjakohastel põhjustel ning oma äranägemisel blokeerida või lõpetada sellise Kasutajakonto kasutamine, mis rikub teiste õigusi.

Garantiist loobumine

38. Kõikidest tingimustest, kinnitustest ja garantiidest, mida ei ole käesolevas Lepingus sätestatud (sealjuures ja ilma piiranguteta turustatavus, kindlaks otstarbeks sobilikkus, riive puudumine ja tingimused, mis võivad tekkida kaubandusliku tegevuse või kasutuse tõttu), võivad Teenuseosutaja ja Ettevõte täielikus ulatuses keelduda.

39. Teenuseosutaja ega Ettevõte ei anna mingit garantiid, et (i) Teenus vastab Kliendi ja Lõppkasutaja vajadustele või ootustele, (ii) Teenusele ligipääs ja Teenuse kasutamine on häirimatu, õigeaegne, turvaline või veatu, (iii) mis tahes Teenuse viga parandatakse, (iv) Teenus või mis tahes Teenusele ligipääsemise viis on vaba pahavarast või muudest kahjulikest komponentidest; või (v) seoses mis tahes kolmanda osapoole tarkvara, sisu, materjali, informatsiooni, keskkonna või muu kolmanda osapoole ressursi või teenuse osas, mida Klient või Lõppkasutaja võivad omandada, kasutada, millele ligi pääseda või millega kokku puutuda.

40. Iga Osapool kinnitab, et teine Osapool on sõlminud Lepingu toetudes eelmainitud lahtiütlemistele ja et eelmainitud lahtiütlemised on peamiseks aluseks Osapoolte vaheliste vaidluste lahendamisel.

Vastutuse piiramine

41. Teenuseosutaja ega Ettevõte ei vastuta Kliendi, ühegi Lõppkasutaja ega ühegi isiku, kes esitab pretensiooni Kliendi või Lõppkasuta kaudu, mis tahes kaotuse, kahjustuse, kulu või muu tagajärje eest, mis on tingitud (i) Teenuse kasutamisest või selle puudulikkusest, (ii) Teenuse omadustest, (iii) vajadusest Teenuse jaoks hankida või Teenuse jaoks hangitud asendavatest toodetest või teenustest või mis tahes muu toode, teenus või muu hüve, mida on Teenuse kaudu saadud, omatud, omandatud või muul moel kasutatud, (iv) mis tahes Teenusest või selle kaudu saadud sõnumist või muust kommunikatsioonist või sõlmitud tehingust, (v) autoriseerimata juurdepääsust või tehtud muudatustest Kliendi ja tema Lõppkasutajate ülekannetele või andmetele, (vi) sellise isiku väidetest või käitumisest, kes omab Teenusele ligipääsu, (vii) mis tahes muust Teenusega seotud asjaolust;
hoolimata sellest, kas neid kahjusid on kannatatud otseselt või kaudselt või need leiavad aset vahetult või tegevusest tulenevalt, ja kas need tekivad lepingu alusel, lepinguväliselt või muul viisil;
tagades sealjuures, et see punkt ei välista nõudeid Kliendi otsese rahalise kahju korral, kui selle on põhjustanud Teenuseosutaja tahtlik või äärmiselt hooletu Lepingu rikkumine, ja et Teenuseosutaja vastutus, kas lepingu alusel või lepingu väliselt või muul moel, ei ületa mitte mingil juhul tasu, mis on võrdväärne summaga, mille Klient on tasunud Teenuseosutajale viimase kaheteistkümne kuu jooksul, alustades vahetult rikkumisele eelnenud kuust.

42. Mis tahes kaebusega, mis Kliendil võib seoses käesoleva Lepinguga tekkida, tuleb asjakohastesse instantsidesse pöörduda ühe aasta jooksul alates kaebuse tekkimise hetkest, vastasel korral on see jäädavalt aegunud.

Vääramatud jõud

43. Ükski Osapool ei vastuta oma kohustuste rikkumise eest olukordades, mis ei ole tema kontrolli all, sealhulgas näiteks loodusõnnetus, valitsuse tegevus, sõda, rahutused, terrorirünnakud, streigid, interneti teenusepakkuja tõrge või mis tahes muu olukord, mis kvalifitseerub vääramatu jõu alla. Ükski neist loetletud põhjustest aga ei vabasta Osapoolt maksekohustusest.

Kahju hüvitamine

44. Klient kaitseb või vastavalt oma võimalustele lahendab (põhjustamata mis tahes kahju või kulu Teenuseosutajale ja Ettevõttele) mis tahes kolmanda osapoole kohtuasja või muu menetluse, mis on algatatud Teenuseosutaja ja/või Ettevõtte vastu, mis on tingitud või muul moel tekkinud Kliendi või mis tahes Lõppkasutaja (i) teenuse kasutamisest, (ii) sisust, (iii) isiklike andmete väärkasutamisest, või (iv) Intellektuaalse omandi seaduse rikkumisest.

Andmekaitse

45. Klient nõustub, et Teenuseosutaja võib koguda Kliendi ja Lõppkasutajate kohta informatsiooni (i) Kliendi liitumisel Lepinguga või muudatuse tegemisel Paketis (informatsioon, mis on sisestatud liitumisvormi); (ii) kui nad külastavad Teenuseosutaja kodulehte (sessiooni informatsioon, Teenuseosutaja kodulehe sirvimise ajalugu, IP-aadress, teatud tarkvara ja riistvara atribuudid) või täidavad Teenuse kaudu ankeete (selle käigus edastatud informatsioon); (iii) kui nad sisenevad või kasutavad Teenust (ligipääsu kasutamise asukoht, viis, eesmärk ja kestvus); ja (iv) või kui nad muul moel annavad teadlikult Teenuseosutajale informatsiooni (andmesubjektide avaldatud informatsioon). Teenuseosutaja kodulehe külastamise käigus võidakse külastaja seadmele salvestada „küpsiseid“.

46. Klient nõustub ja tagab Teenuseosutajale, et Lõppkasutajad nõustuvad, (i) nende isiklike andmete töötlemisega (lähtudes kehtivast andmekaitseseadusest) Teenuseosutaja poolt eesmärgiga täita Lepingus sätestatud kohustusi ja vajaduse korral jõustada oma lepingujärgseid õigusi; (ii) et nende isiklike andmeid võidakse töödelda nii nende asukohas kui ka väljaspool; (iii) et Teenuseosutaja ei avalda nende isiklike andmeid mis tahes kolmandale osapoolele, välja arvatud oma korporatsiooni liikmetele, kui see ei ole seaduse või käesoleva Lepingu täitmisega vastuolus.

47. Teenuseosutaja tagab Kliendile, et isiklike andmete turvaliseks töötlemiseks rakendatakse äriliselt mõistlike meetmeid.

48. Teenuseosutaja ei ole kohustatud jälgima või omama ligipääsu kliendikontodele, kuid ta võib seda teha juhul, kui selleks on piisavalt põhjust (näiteks eesmärgiga ennetada illegaalset või kahjulikku tegevust või anda kliendituge).

49. Kui Lõppkasutaja või Klient otsustab ühineda Teenuseosutaja uudiskirjaga, siis võib Teenuseosutaja kasutada nende isiklikke andmeid eesmärgiga saata neile informatsiooni toodete, teenuste, reklaami ja ürituste kohta, mis Teenuseosutaja arvamuse kohaselt võiks neile huvi pakkuda. Iga taolise liitumise saab soovi korral tühistada.

Muutmine ja peatamine

50. Teenuseosutaja võib muuta Teenust või mis tahes Lepingu osa igal ajal oma äranägemise järgi ning on kohustatud taolistest muudatusest Klienti teavitama, kui Klient logib sisse oma Kasutajakontoga. Juhul, kui Klient nende muudatustega ei nõustu, on tal õigus Teenuse kasutamine peatada. Vastasel korral jõustuvad taolised muudatused Kliendi jaoks eelmainitud teavituse kaudu.

51. Teenuseosutajal on õigus katkestada kõik või mis tahes osa Teenusest, teatades sellest 30 päeva ette.

52. Teenuseosutajal on õigus koheselt peatada kas osaliselt või tervenisti käesolevas Lepingus kirjeldatud teenuse pakkumine kui kohtu määrus, võimuesindajate otsus või pädev reguleeriv asutus nõuab ajutiselt või lõplikult siinkirjeldatud kohustuste täitmise peatamist.

Lõpetamine

53. Iga Osapool võib tühistada Lepingu igal ajal, teavitades teist Osapoolt sellest 30 päeva ette.

54. Kui Leping on katkestatud teise Osapoole olulise rikkumise tõttu, ei pea Lepingu lõpetamiseks sellest ette teatama (st Leping tühistatakse koheselt).

55. Lepingu oluliseks rikkumiseks loetakse (muuhulgas) seda, kui: (i) Osapool rikub mis tahes siinkirjeldatud kohustust ja tal ei õnnestu seda rikkumist lõpetada või heastada kahe nädala jooksul pärast seda, kui teine Osapool on teinud selleks ettekirjutuse, kirjeldades rikkumist ning nõudes selle lõpetamist või heastamist; (ii) kui Osapool rikub pidevalt mis tahes siinkirjeldatud kohustust ja seda rikkumist ei ole võimalik heastada; (iii) kui ühe Osapoole rikkumine jätab teise Osapoole ilma kogu hüvest või olulisest osast hüvest, millele Osapoolel oli käesolevaga õigus.

56. Mis tahes Lepingu katkestamine ei tohi piirata Osapoolte õigusi ja heastamise vahendeid, mis on seoses katkestamisega lisandunud.

57. Klient teadvustab ja nõustub, et iga Lepingu lõpetamise korral (i) lõppevad kõik õigused, mis Kliendile siinkohal on tagatud; (ii) Klient peatab kõik Lepinguga volitatud tegevused; (iii) peab Klient koheselt tasuma kõik summad, mis kuuluvad käesolevaga Teenuseosutajale; (iv) Klient ei saa mingit tagastust või asendust arveldusperioodil kasutamata jäänud aja eest, ühegi litsentsi või liitumistasu eest, mis tahes sisu või andmete eest, mis on seotud tema kontoga, või mis tahes muu eest.

Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

58. Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused ja lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel.

59. Kui läbirääkimised ebaõnnestuvad, kuuluvad vaidlused lahendamisele Eesti Kaubandus – Tööstuskoja Arbitraažikohtus Tallinnas (edaspidi arbitraažikohus) vastavalt arbitraažikohtu reglemendile.

60. Arbitraažikohtu otsus on lõplik ja pooltele siduv.

Mitmesugust

61. Käesolevaga nõustub Klient, et Teenuseosutaja kaasab tema nime kliendinimekirja, tagades, et Klient ei ole nimekirjas ainuisikuliselt. Mis tahes pressiteate väljastamiseks on vajalik mõlema Osapoole eelnev nõusolek.

62. Mis tahes käesoleva lepinguga seoses õigeaegselt maksmata jäänud summale rakendatakse viivist kakskümmend protsenti (20%) aasta kohta kuni makse laekumiseni.

63. Mis tahes muutmise ja ülekandmise kulu, mis on seotud käesoleva lepingu maksetega, kannab maksja (mitte makse saaja).

64. Olles piisavalt tutvunud Lepingu tingimustega eraldiseisvalt ja koos teiste tingimustega, kinnitab iga Osapool siinkohal teisele Osapoolele, tehes seda Ettevõtte huvides, et nad peavad Lepingut ausaks ja mitte mingil moel ekspluateerivaks või kahjulikuks.

65. Lepinguga nõustudes nõustub Klient ka Teenuseosutaja privaatsuspoliitika, turvalisuspoliitika ja volitatud andmete töötlejate tingimustega, mida loetakse lahutamatuks teenusetingimuste osaks.

66. Käesolevaga nõustub Klient, kes asub ja/või töötleb Euroopa Liidus füüsiliste isikute isikuandmeid, et ei sisesta Teenusesse ega edasta Teenuse vahendusel isikuandmeid ilma, et oleks eelnevalt sõlminud lepingu osapoolte vahel andmetöötluslepingu (DPA). Kui lepingu osapoolte vahel ei sõlmita andmetöötluslepingut, siis vastutab Klient täies mahus (100%) toimuva töötluse eest kasutades Teenust või sellega seotud teisi ERPLY poolt pakutavaid Tooteid või Teenuseid.

Lugege, kuidas jaemüüjad Erplyt kasutavad

Halda tootekataloogi, täida tellimusi ja kontrolli müüki Erplyga

Erply PIM